γεωργικά αγροτικά μηχανήματα CE
CE declaration of conformity

Τα μηχανήματα φέρουν την σήμανση CE από τον κατασκευαστή, ο οποίος με αυτή την σήμανση δηλώνει προς τα έξω τη συμμόρφωση του μηχανήματος με τους όρους των οδηγιών για τις μηχανές και με άλλες σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το μηχάνημα που παρέδωσε στην κυκλοφορία ανταποκρίνεται σε όλες τις σχετικές βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η σήμανση αυτή και το συνοδευτικό της σήμανσης υπογεγραμμένο έντυπο, το μηχάνημα απαγορεύεται να περάσει από τα τελωνεία της Ελλάδας.